Πανεπιστημιούπολη 26504, Ρίο, Αχαΐα microbiology.upatras@gmail.com +302610969232

16η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Βιολογίας

Απομόνωση μικροφυκών από θαλασσινά νερά του Ιονίου πελάγους και βιοχημικός χαρακτηρισμός τους

Παναγιώτης Δρίτσας1, Ηλίας Ασημάκης2, Γεώργιος Τσιάμης2, Γεώργιος Αγγελής1

1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

2 Εργαστήριο Μικροβιολογίας Συστημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

Περίληψη: Σκοπός της εργασίας είναι η απομόνωση στελεχών μικροφυκών από νερά του Ιονίου πελάγους, η μοριακή ταυτοποίηση και ο βιοχημικός χαρακτηρισμός τους. Έμφαση δίνεται στη διερεύνηση της ικανότητάς τους να συσσωρεύουν αποθεματικά λιπίδια. Τα πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα λιπίδια των μικροφυκών έχουν ποικίλες εφαρμογές ως πρόσθετα στη διατροφή ανθρώπου και ζώων, στη φαρμακευτική και χημική βιομηχανία, ενώ περισσότερο κορεσμένα λιπίδια χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία παραγωγής βιοντήζελ. Έπειτα από δειγματοληψίες κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιονίου πελάγους απομονώθηκαν 13 στελέχη μικροφυκών, από τα παράλια των νομών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας. Όπως προέκυψε μετά τη μοριακή τους ταυτοποίηση με ενίσχυση PCR του γονιδίου 18S rRNA και της περιοχής ITS (internal transcribed spacer) (περιλαμβάνει τμήμα των 18S rRNA, 28S rRNA, τις μεταγραφόμενες μεταβλητές περιοχές ITS1, ITS2 και το 5,8S rRNA), τα απομονωθέντα στελέχη ανήκουν στα γένη: Picochlorum, Nannochloropsis, Tetraselmis, Chlorella και Nephroselmis. Τα στελέχη καλλιεργήθηκαν για 450 h σε τεχνητό θαλασσινό νερό σε Erlenmeyer φιάλες των 500cc ενεργού όγκου 100 mL, υπό διαρκή φωτισμό έντασης 387 μmol m-2 s-1 και περιοδική ανακίνηση, με αρχικό πληθυσμό 1,5 x 106 κύτταρα/mL. Όλα τα στελέχη αυξήθηκαν ικανοποιητικά, ιδιαίτερα όσα ανήκουν στο γένος Picochlorum. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο πληθυσμό έφτασε η καλλιέργεια του Picochlorum oklahomense με 75 x 106 κύτταρα/mL (ξηρή βιομάζα, x = 320,34 ± 55,06 mg/L), απομονωμένο από τον Πατραϊκό κόλπο, όμως τη μεγαλύτερη παραγωγή ξηρής βιομάζας παρουσίασε το Tetraselmis levis (x = 1558,70 ± 75,20 mg/L). Το υψηλότερο επίπεδο συσσώρευσης αποθεματικών λιπιδίων εμφάνισε το Picochlorum costavermella με ποσοστό που υπερέβη το 19% επί της ξηρής βιομάζας.

Δείτε εδώ

One-Day Conference “INVALOR Research Infrastructure – Valorization of Industrial and Agro-Industrial Waste and By-products for the Production of New Added-Value Materials”

Participation of Panagiotis Dritsas to the One-Day Conference “INVALOR Research Infrastructure – Valorization of Industrial and Agro-Industrial Waste and By-products for the Production of New Added-Value Materials”, March 29 2021, Online, with the presentation entitled “The use of microalgae for the production of high-added value products and the prospect of their utilization by the aquaculture of Greece”

Presentation

Ημερίδα «Ερευνητική Υποδομή INVALOR – Αξιοποίηση Βιομηχανικών και Αγροτοβιομηχανικών Αποβλήτων και Παραπροϊόντων για την Παραγωγή Νέων Υλικών Προστιθέμενης Αξίας»

Συμμετοχή του Παναγιώτη Δρίτσα στην Ημερίδα «Ερευνητική Υποδομή INVALOR – Αξιοποίηση Βιομηχανικών και Αγροτοβιομηχανικών Αποβλήτων και Παραπροϊόντων για την Παραγωγή Νέων Υλικών Προστιθέμενης Αξίας», 29 Μαρτίου 2021 (Διαδικτυακά), με την παρουσίαση «Η χρήση μικροφυκών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής  προστιθέμενης αξίας και η προοπτική εκμετάλλευσής τους από τις υδατοκαλλιέργειες της Ελλάδας»

Παρουσίαση

High-added value products from microalgae and prospects of aquaculture wastewaters as microalgae growth media

MINI REVIEW

Marianna Dourou, Panagiotis Dritsas, Mohamed N Baeshen, Ahmed Elazzazy, Ammar Al-Farga, George Aggelis, High-added value products from microalgae and prospects of aquaculture wastewaters as microalgae growth media, FEMS Microbiology Letters, Volume 367, Issue 12, June 2020, fnaa081, https://doi.org/10.1093/femsle/fnaa081

Abstract

Aquaculture plays an important role in human nutrition and economic development but is often expanded to the detriment of the natural environment. Several research projects, aimed at cultivating microalgae in aquaculture wastewaters (AWWs) to reduce organic loads and minerals, along with the production of microalgal cell mass and metabolic products, are underway. Microalgal cell mass is of high nutritional value and is regarded as a candidate to replace, partially at least, the fish meal in the fish feed. Also, microalgal cell mass is considered as a feedstock in the bio-fuel manufacture, as well as a source of high-added value metabolic products. The production of these valuable products can be combined with the reuse of AWWs in the light of environmental concerns related with the aquaculture sector. Many research papers published in the last decade demonstrate that plenty of microalgae species are able to efficiently grow in AWWs, mainly derived from fish and shrimp farms, and produce valuable metabolites reducing the AWW pollutant load. We conclude that bio-remediation of AWWs combining with the production of microalgae cell mass and specific metabolites is probably the most convenient and economical solution for AWWs management and can contribute to the sustainable growth of the aquaculture.