Πανεπιστημιούπολη 26504, Ρίο, Αχαΐα microbiology.upatras@gmail.com +302610969232

Το έργο

EE1 – Απομόνωση μικροφυκών ενδημικών του Ιονίου πελάγους και δημιουργία συλλογής

Πραγματοποίηση δειγματοληψιών από τουλάχιστον 7 περιοχές κατά μήκος των ακτών του Ιονίου πελάγους. Από τα δείγματα θα απομονωθούν μονοκαλλιέργειες στελεχών μικροφυκών.

ΕΕ2 – Ταυτοποίηση απομονώσεων μικροφυκών

Αρχικά βάσει φυσιολογικών, μορφολογικών και βιοχημικών χαρακτηριστικών τους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταυτοποίηση τους με μοριακές τεχνικές. Όλες οι αλληλουχίες DNA που θα προκύψουν από την ταυτοποίηση των μικροφυκών θα κατατεθούν σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.

ΕΕ3 – Καλλιέργεια επιλεγμένων μικροφυκών σε φωτο-βιοαντιδραστήρες

Οι ερευνητικές εργασίες θα επικεντρωθούν στο μεταβολισμό του άνθρακα και ειδικότερα στις βιοχημικές οδούς που εμπλέκονται στη βιοσύνθεση λιπιδίων και άλλων αποθεματικών υλικών. Επιπλέον, θα μελετηθεί η δομή των κυττάρων των μικροφυκών, των μεμβρανών και των υποκυτταρικών οργανιδίων τους. Τέλος, περιορισμένος αριθμός στελεχών θα επιλεγεί για μελέτες προσαρμοστικής εξέλιξης.