Πανεπιστημιούπολη 26504, Ρίο, Αχαΐα microbiology.upatras@gmail.com +302610969232

Εταίροι έργου

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, συγκεκριμένα με τη συμμετοχή τεσσάρων εργαστηρίων, το Εργαστήριο Μικροβιολογίας (Τμήμα Βιολογίας), το Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής και Μικροβιολογίας (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος), το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Συστημάτων (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος) και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Συστημάτων (Τμήμα Χημικών Μηχανικών), αποτελεί μια σύγχρονη και ακμαία ακαδημαϊκή μονάδα, με επαρκή εξοπλισμό στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας του έργου. Τα Εργαστήρια στελεχώνονται από έμπειρο προσωπικό με υψηλή κατάρτιση (καθηγητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακούς σπουδαστές). Επίσης τα εργαστήρια έχουν αναπτύξει σχέσεις συνεχούς και εποικοδομητικής συνεργασίας με πολλά ευρωπαϊκά κέντρα, πανεπιστήμια και άλλους φορείς.

Το επιστημονικό αντικείμενο του ΕΛΚΕΘΕ αφορά την εκτέλεση πρωτότυπης έρευνας, την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και την επιμόρφωση νέου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και συναφών περιοχών. Λειτουργούν καλά εξοπλισμένα εργαστήρια βιοχημικών αναλύσεων, μικροβιολογίας, ανοσολογίας, ιστολογίας, υγρής χρωματογραφίας διαδοχικής φασματομετρίας μάζας για πρωτεομικές αναλύσεις.