Πανεπιστημιούπολη 26504, Ρίο, Αχαΐα microbiology.upatras@gmail.com +302610969232

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος [ΕΠΣ (ΤΜΠ)] σχετίζονται με θέματα προστασίας περιβάλλοντος (φυσικοχημική και βιολογική επεξεργασία αποβλήτων) και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για αυτό το σκοπό. Το ΕΠΣ (ΤΜΠ) έχει σημαντική συνεισφορά σε βασική έρευνα και βιοτεχνολογικές εφαρμογές μικροφυκών και κυανοβακτηρίων. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω εργαστήριο έχει μελετηθεί η ανάπτυξη διαφόρων στελεχών σε εργαστηριακούς και μεγάλης κλίμακας βιοαντιδραστήρες.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Αθανασία Τεκερλεκοπούλου

Μέλη

Επιστημονική κατάρτιση

  • Προπτυχιακές Σπουδές: Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1997)
  • Μεταπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2006)
  • Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Μελέτη των μηχανισμών βιολογικής απομάκρυνσης ρύπων από το πόσιμο νερό με τη χρήση πορωδών μέσων

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

  • Περιβαλλοντική Μηχανική με έμφαση στις Βιολογικές Διεργασίες Πόσιμου Νερού και Υγρών Αποβλήτων

Η Στεφανία Πατσιαλού σπούδασε στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, από όπου απέκτησε το Πτυχίο της το 2016. Ακολούθως, συνέχισε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ίδιου Τμήματος για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ανόργανη Χημεία. Το 2020 ξεκίνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα της αφορούν στη μελέτη χρήσης βιολογικών φίλτρων για την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων καθώς και στη μελέτη μικτών καλλιεργειών μικροφυκών για ανάκτηση υψηλής αξίας προϊόντων από ρεύματα αποβλήτων.