Πανεπιστημιούπολη 26504, Ρίο, Αχαΐα microbiology.upatras@gmail.com +302610969232

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) είναι κυβερνητικό ερευνητικό ίδρυμα. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, του Υπουργείου Παιδείας. Το βασικό πεδίο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕΘΕ επεκτείνεται σε όλα τα πεδία του υδρόβιου περιβάλλοντος. Ως Κέντρο, παρέχει απαραίτητες υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη για όλα τα θέματα του υδρόβιου περιβάλλοντος. Το ΙΘΑΒΒΥΚ είναι ένα από τα τρία Ινστιτούτα του ΕΛΚΕΘΕ. Έχει ως επιστημονικό αντικείμενο την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, που αναφέρεται κυρίως στις υδατοκαλλιέργειες, στη βιοποικιλότητα, τη δομή και τη δυναμική του θαλάσσιου οικοσυστήματος, τη διαχείριση των οικοσυστημάτων, τη γενετική των θαλάσσιων οργανισμών, την αναζήτηση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και οργανισμών, καθώς και την πιστοποίηση της γνησιότητας και προέλευσης των οργανισμών και προϊόντων τους. Ειδικότερα, στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών το επιστημονικό αντικείμενο του ΙΘΑΒΒΥΚ εστιάζεται στη κατανόηση της βιολογίας, φυσιολογίας, παθολογίας, ηθολογίας, μεταβολισμού και γενετικής των εκτρεφόμενων ή δυνάμενων να εκτραφούν υδρόβιων οργανισμών, τη βελτίωση της παραγωγής και ποιότητά τους, στην αλληλεπίδραση υδατοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος, στη βελτίωση των γεννητόρων, στη σύνθεση και τεχνολογία παρασκευής ιχθυοτροφών, στην επιλογή και καλλιέργεια νέων ειδών, στην ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής και μεθοδολογιών διαχείρισης για όλα τα στάδια ανάπτυξης των εκτρεφόμενων οργανισμών, τον έλεγχο και ενίσχυση της φυσικής παραγωγικότητας των υδάτινων συστημάτων καθώς και τις μεθοδολογίες διαχείρισης ενυδρείων.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ιωάννης Κοτζαμάνης

Μέλη

Ο Ιωάννης Κοτζαμάνης εργάζεται ως ερευνητής στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

  • Αξιολόγηση της διατροφικής ποιότητας και των επιπτώσεων νέων συστατικών ζωοτροφών, συμπληρωμάτων και βιοδραστικών ενώσεων στην ανάπτυξη, την πέψη, την ποιότητα και την υγεία προνυμφών εκτρεφόμενων ιχθύων σε ιχθυοκαλλιέργειες
  • Αξιολόγηση των διατροφικών απαιτήσεων ιχθύων εκτρεφόμενων σε ιχθυοκαλλιέργειες και τη σύνθεση ζωοτροφών
  • Διερεύνηση των μοριακών και φυσιολογικών μηχανισμών, οι οποίοι αποτελούν τη βάση ελέγχου και ρύθμισης της όρεξης των ιχθύων, της ανάπτυξης, της εναπόθεσης λίπους και της αντοχής τους σε ασθένειες, με τη χρήση νέων τεχνικών από τον τομέα της πρωτεομικής και της μεταβολομικής.